RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA

RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA

El BOP nº 69, del 9 d’abril, publica la convocatòria de subvencions de l’Àrea de Cultura 2019 que podran consultar, així com les claúsules generals i l’extracte de la campanya Retrobem la Nostra Música 2019.

 

Podran acollir-se a aquesta campanya les següents entitats amb domicili social a la província de València que complisquen els requisits establits per a cada epígraf:

 

  1. Podran sol·licitar ajudes per a concert. L’import a subvencionar serà 800 euros
  2. Orquestres de Pols i Pelctre. Podran sol·licitar ajudes per a concert. L’import a subvencionar serà 800 euros
  3. Grups de Tabal i dolçaina. Podran sol·licitar ajudes per a concert. L’import a subvencionar serà 800 euros
  4. Grups de Dansa i Rondalles. Podran sol·licitar ajudes per a concert. L’import a subvencionar serà 800 euros

 

Termini de presentació.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

 

La sol·licitud es realitzarà a través del formulari oficial, havent de presentar a més: En els apartats de concert de totes les agrupacions musicals:

 

Ací trobareu els models i formularis per mitjà dels quals presentar la documentació requerida sol·licitant participar en la campanya Retrobem la Nostra Música 2019. Donat que l’objecte de la campanya té diferents finsalitats, atenent les diverses agrupacions musicals, els documents obligatoris per a sol·licitar la subvenció segons l’agrupació musical són els següents:

2. CORALS, ORQUESTRES DE POLS I PLECTRE, GRUPS DE DANSA I RONDALLA, GRUPS DE TABAL I DOLÇAINA

a) Concert

– Declaració responsable

– Certificat de que, almenys el 80% dels seus components resideixen en el muncipi seu de l’entitat i que aquesta té el domicili social en el municipi seu de l’entitat i que aquesta té el domicili social en el municipi al qual representa

– Certificat de estar al corrent amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Soaicl, si no ha autoritzat la consulta per part de la Diputació

– Formulari de tercers, si sol·licita la subvenció per primera vegada o ha canviat alguna dada de l’entitat com banc, domicili social, etc.

– Fotocòpia del CIF, si ha d’aportar formulari de tercers

– Fotocòpia de la inscripció en el Registre d’Entitats, si sol·liciten per primera vegada la subvenció

– Fotocòpia dels estatuts que reflecteixen la naturalesa de l’entitat si Sol·liciten per primera vegada la subvenció

 

ÚLTIMAS PUBLICACIONES