RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA – CORRECCIÓ DECRET

RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA – CORRECCIÓ DECRET

Realitzades gestions per part de la directiva hem aconseguit que es faça una correcció en el decret del RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA, que ja hem remés a l’e-mail dels grups federats:

http://www.dival.es/es/promocion-cultural/sites/default/files/promocion-cultural/DECRET%20modificaci%C3%B3%20errades%20copia%20legal_0.pdf

 

DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

Havent donat compte de l’expedient tramitat en l’Àrea de Cultura, amb vista a la correcció d’errors de les convocatòries de subvencions de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals 2019. Vista la convocatòria de subvencions i advertit error numèric.

Vist l’informe del Cap dels Serveis Administratius de Promoció Cultural amb data 12 d’abril de 2019. Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Vist el Decret del President de la Diputació, número 7693, de 13 de setembre de 2017, sobre modificacions de delegacions del President en la Junta de Govern.

RESOLC :

Primer. Reclamar, per motius d’urgència i per al present assumpte, la delegació conferida a la Junta de Govern mitjançant decret número 7693 de 13 de setembre de 2017.

Segon. Rectificar en la convocatòria el punt “1. Ajudes a entitats locals sense ànim de lucre” Apartats: 1.1. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València a activitats culturals d’entitats sense ànim de lucre: «*Retrobem la *Nostra Música».

En els seus epígrafs I, II, III, IV i V, subapartats 4.b) (Documentació exigida)

On diu: b) Certificat emés per representant legal de l’entitat, que, almenys el 80 per cent dels seus components resideixen en el propi municipi de l’entitat i que l’entitat té domicili social en el municipi al qual representa, al qual es podrà accedir en www.dival.es/promocion -cultural

Ha de de dir: b) Certificat emés per representant legal de l’entitat, que, almenys el 20 per cent dels seus components resideixen en el propi municipi de l’entitat i que l’entitat té domicili social en el municipi al qual representa, al qual es podrà accedir en www.dival.es/promocion -cultural I en l’apartat: 1.2. Convocatòria de concessió d’Ajudes per a l’adquisició d’instruments musicals a les entitats musicals de la província de València”

En els seus subapartats

4.c) (Documentació exigida):

On diu: c) Certificat emés per representant legal de l’entitat, que, almenys el 80 per cent dels seus components resideixen en el propi municipi de l’entitat i que l’entitat té domicili social en el municipi al qual representa, al qual es podrà accedir a través de www.dival.es/promocion -cultural .

Ha de dir: c) Certificat emés per representant legal de l’entitat, que, almenys el 20 per cent dels seus components resideixen en el propi municipi de l’entitat i que l’entitat té domicili social en el municipi al qual representa, al qual es podrà accedir a través de www.dival.es/promocion -cultural .

Tercer.

Ampliar el termini de presentació de sol·licituds en 7 dies hàbils, acabant el 15 de maig de 2019 per als apartats rectificats .

Quart.

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província i enviar la rectificació d’errors a la Base Nacional de Subvencions. Aquest Decret és definitiu en via administrativa, i contra aquest podrà interposar-se potestativament, recurs de reposició, davant el President de la Diputació, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà a aquell que tinga lloc la notificació del present acte o, directament, recurs contenciós – administratiu davant els Jutjats del Contenciós -Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats també a partir d’aquell que tinga lloc la notificació del present acte. Tot això, de conformitat amb el vigent tenor dels articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós -Administrativa, i sense perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s’estime procedent.

 

ÚLTIMAS PUBLICACIONES