Estatuts

Estatuts

Estatuts

TEXT REFÓS DE L’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ DE FOLKLORE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

En virtut del mandat imposat per la Disposició Transitòria Primera de la Llei Orgànica 1/2.002, de 22 de Març, Reguladora del Dret d’Associació, (B.O.I. de 26 de Març de 2.002), i abans que procedisca a transcórrer 2 anys des d’aquella publicació de la norma reguladora del dret fonamental d’associació, s’elabora el següent text refós d’adaptació dels Estatuts de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL I: PRINCIPIS GENERALS

ARTICLE 1º.-

La Federació d’associacions “FEDERACIÓ DE FOLKLORE DE LA COMUNITAT  VALENCIANA”, és fruit d’un conjunt d’aspiracions comunes de les associacions culturals federades assentades en la cooperació, promoció i defensa dels interessos dels seus associats, partint del dret constitucional reconegut a totes les persones, físiques o jurídiques amb plena capacitat d’obrar, a associar-se lliurement per a la consecució de finalitats lícites, i a l’empara de la Llei Orgànica 1/2.002, de 22 de Març, així com les seues normes complementàries, mancant d’ànim de lucre.

ARTICLE 2º.-

La constitució de la present Federació i l’establiment de la seua organització i funcionament, es produeix des del respecte al marc de la Constitució, de la Llei Orgànica que regula el dret d’associació i del Conjunt de l’Ordenament Jurídic, amb ple respecte al pluralisme i estricte respecte del funcionament democràtic de les entitats que la integren.

ARTICLE 3º.-

La condició de membre d’aquesta Federació, tal com vénen a reconèixer les entitats que la constitueixen, no pot suposar en cap cas motive de favor, avantatge o discriminació, basant-se en l’exercici del present dret associatiu en la igualtat de les associacions que s’integren en ella, previ el compliment dels requisits que s’exigisquen per a açò, i explicant sempre amb l’acord exprés dels seus òrgans competents.

ARTICLE 4º.-

La Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana es constitueix per temps indefinit.

CAPÍTOL II: DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI I ÀMBIT

ARTICLE 5º.-

Amb la denominació FEDERACIÓ DE FOLKLORE DE LA COMUNITAT VALENCIANA es constitueix la present Federació a l’empara de la Llei Orgànica 1/2.002, de 22 de Març i normes concordants, amb capacitat jurídica i plena capacitat d’obrar.

ARTICLE 6º.-

L’existència de la FEDERACIÓ DE FOLKLORE DE LA COMUNITAT VALENCIANA té com a finalitats la recerca, la promoció, protecció, reanimació, difusió i dignificació de tradicions en l’ensenyament i pràctica de la música, cors, dansa, cant i de més tradicions de la Comunitat Valenciana, donant suport tècnic i econòmic a totes les associacions federades principalment i a quantes altres associacions que, encara no estant federades, s’acorde donar aquest suport.

Per al compliment de totes aquestes finalitats, durà a terme, previ compliment dels requisits legals establits, entre unes altres, les següents activitats:

– L’organització de cursos d’aquelles modalitats relacionades directament amb la música, dansa, cançons i altres tradicions de la Comunitat Valenciana.

– L’organització de Festivals i concursos de diferents matèries relacionades directament amb la tradició musical valenciana, tals com a exposicions fotogràfiques, cartelleria, periodisme, interpretacions musicals, transcripcions, etc. etc.

– L’organització de conferències, xarrades didàctiques i cursos de formació.

– La promoció i difusió de festivals en diferents ciutats de la Comunitat Valenciana.

– L’organització de Festivals de caràcter Autonòmic, Nacional i Internacional que contribuïsquen a la difusió de les arrels en general de la Comunitat Valenciana.

– L’organització de cursos d’iniciació i perfeccionament de música, dansa, cançons i altres tradicions de la Comunitat Valenciana.

Sense perjudici de les activitats descrites en l’apartat anterior, la Federació, per al compliment de les seues finalitats podrà:

– Sol·licitar ajudes públiques o privades, així com subscriure convenis públics o privats, destinats al manteniment d’aquesta Federació.

– Canalitzar les sol·licituds d’ajudes públiques o privades dirigides a mantenir la labor de difusió cultural i docent de les entitats federades.

– Obtenir mitjans de finançament per a les associacions en ella integrades, subscrivint els corresponents convenis de col·laboració amb Organismes Públics i amb empreses privades.

– Desenvolupar activitats econòmiques de tot tipus encaminades a la realització de les seues finalitats o reunir recursos amb dita objectiva.

– Adquirir i posseir béns de tota classe i per qualsevol títol, així com celebrar actes i contractes de tot gènere.

– Exercitar tota classe d’accions administratives o judicials conforme a les Lleis o als presents Estatuts.

ARTICLE 7º.-

La Federació no podrà, en cap cas i en cap concepte, patrocinar la celebració de concursos i certàmens en què intervinga alguna de les associacions federades, abstenint-se d’establir qualsevol tipus de competència amb les mateixes, i només podent limitar la seua acció en tals casos a prestar un assessorament tècnic en aquests esdeveniments o manifestacions culturals sempre a requeriment dels particulars interessats o d’organismes oficials.

ARTICLE 8º.-

La Federació exercirà una constant labor de supervisió sobre la fidelitat i bellesa de les manifestacions artístiques de les societats federades, així com en l’honorabilitat de presentació de totes les actuacions de les mateixes, sense que açò puga implicar de cap manera intromissió en els assumptes interns de les societats. Així mateix gestionarà la possibilitat de tenir material divulgatiu, propaganda i transcripcions adequades per part dels seus federats així com de disposar de la seua pròpia editorial.

ARTICLE 9º.-

La Federació estableix el seu domicili social en la ciutat de València, en la Plaça Dramaturg Fausto Hernández Casajuana, nº 4

ARTICLE 10º.-

L’àmbit territorial en el qual va a realitzar principalment les seues activitats el de la Comunitat Valenciana, sense perjudici d’una eventual i futura integració en organitzacions nacionals de l’Estat Español, o en alguna organització internacional que perseguisca idèntiques finalitats als propis per a intercanvi d’experiències, perfeccionament i progrés recíproc.

CAPÍTOL III: PROCEDIMENT PER A l’ADMISSIÓ I, SI ESCAU, EXPULSIÓ DE LES SOCIETATS FEDERADA

ARTICLE 11º.-

La integració en la Federació és lliure i voluntària, sempre que s’ajuste al procediment contemplat en els presents Estatuts. Podran pertànyer a la Federació en condició de societats federades o membres de la Federació, aquelles associacions amb capacitat d’obrar que tinguen interès segons els seus Estatuts propis en el desenvolupament de les finalitats de la Federació

ARTICLE 12º.-

L’ingrés en la Federació s’efectuarà prèvia petició escrita dirigida a la Junta Directiva a la qual s’acompanyarà la següent documentació:

– Certificat de l’Acta de l’òrgan suprem de govern de l’associació sol·licitant, aprovant la sol·licitud d’ingrés. Relació nominal dels components de l’òrgan de representació amb identificació del seu document nacional d’identitat i domicili a l’efecte de notificacions. Certificació del text dels Estatuts de la societat sol·licitant, acreditant la inscripció en el corresponent registre d’associacions.

– Quantificació dels components dels seus grups musical, coral, de danses, de cant i d’alumnes de les respectives escoles de música, cors, dansa i cant.

– Memòria explicativa de l’interès concurrent en la integració en a Federació.

Examinada la totalitat de la documentació presentada, així com de la qual per via de requeriment d’esmena exigisca la Junta Directiva per a una millor avaluació de la confluència de finalitats i interessos, i en un termini màxim de dos mesos des de la presentació de quanta documentació es requerisca, s’acordarà sobre l’admissió o inadmissió de l’entitat sol·licitant.

En cas d’acord negatiu o inadmissió de l’entitat peticionària, haurà de constar per escrit els motius que fonamenten dit procedir, amb expressió del resultat de la votació conforme al règim de funcionament de la Junta Directiva s’haja adoptat.

La decisió desestimatòria de la integració com a associació federada, és susceptible de recurs davant l’Assemblea General de la Federació, que haurà de resoldre en un termini màxim de sis mesos. En l’Assemblea en què es tracte aquesta impugnació haurà de ser sentida una representació de l’associació sol·licitant.

ARTICLE 13º.-

Les entitats federades causaran baixa per alguna de les següents causes:

Per renúncia voluntària, formulada per escrit dirigit a la Presidència de la Federació, que només adquirirà plena efectivitat quan siga adonada i acceptada per l’Assemblea General. Per incompliment de les obligacions econòmiques consistent a deixar de satisfer quota periòdica, vesses o altres aportacions que conforme als presents Estatuts li corresponguen. Per incompliment de qualssevol altres obligacions derivades dels presents Estatuts, entre els quals poden incloure’s a títol merament enunciatiu el deixar de compartir les finalitats de la Federació segons les seues normes estatutàries o incomplir en el deure genèric de col·laborar en la consecució d’aquelles, incompliment que haurà de ser declarat expressament per la Junta Directiva i ratificat per l’Assemblea General prèvia audiència per termini de deu dies de l’entitat suposadament incomplidora.

ARTICLE 14º.-

Qualsevol que anara la causa de baixa o expulsió, la societat separada de la Federació, respondrà enfront de tercers i enfront de la pròpia Federació de quantes obligacions federals s’hagueren contret en el període de la seua permanència en la mateixa.

ARTICLE 15º.-

L’entitat federada que deixe de ser-ho per qualsevol motiu o causa, perdrà quants drets li corresponguen en la Federació o en el seu patrimoni

CAPÍTOL IV: DRETS I DEURES DE LES SOCIETATS FEDERADES

ARTICLE 16º.-

Tota associació federada ostentarà els següents drets:

A assistir amb veu i vot a les sessions de l’Assemblea General, a través de la seua representació conferida ja bé per qui en ella estatutàriament ostente la condició de legal representant o per una altra associació en qui delegue mitjançant poder de representació fefaentment acreditat.

A participar qualsevol dels seus associats en els òrgans d’adreça o representació de la Federació sempre que en ells concórreguen els requisits exigits per a açò.

A ser informada sobre la composició dels òrgans de govern i representació de la Federació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de les seues activitats.

A gaudir dels beneficis que de la seua condició d’entitat federada puga dimanar, especialment a participar en les ajudes que de tipus econòmic s’obtinguen per la Federació en profit de les seues associacions federades en proporció amb el barem que en cada cas estipule l’Assemblea General en funció de la labor artístic-educativa que es desenvolupe.

A ser sentit amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra elles, i a ser informada dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser en tot cas motivats aquells acords que decidisquen les mesures disciplinàries que pogueren adoptar-se.

A impugnar els acords dels òrgans de la Federació que s’estimen contraris a la Llei o els presents Estatuts.

ARTICLE 17º.-

Són deures de les associacions federades:

– Satisfer puntualment les quotes, vesses i altres aportacions que es fixen.

– Compartir les finalitats de la Federació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.

– Acatar i complir els acords validamente adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva de la Federació.

– Complir la resta de les obligacions que es deriven dels presents Estatuts i de qualsevol disposició legal.

ARTICLE 18º.-

La Federació no serà responsable dels actes unilaterals que realitze qualsevol associació federada, només responent dels acords i actes que realitzen els seus òrgans de govern i representació de conformitat amb els presents Estatuts.

ARTICLE 19º.-

Les peticions ordinàries de les associacions federades es formalitzaran per escrit dirigit al President de la Federació, i si, segons el parer de l’entitat peticionària, la seua sol·licitud anara desatesa, podrà demanar la inclusió en l’Ordre del Dia de l’Assemblea General, la qual cosa farà per carta certificada dirigida a la Presidència de la Federació, amb almenys 30 dies d’anticipació a la celebració d’aquella.

ARTICLE 20º.-

Tot integrant d’alguna de les societats federades, tindrà accés als locals d’altres entitats federades, subjectant-se a les normes que para tal accés haja acordat aquesta. Així mateix els components dels òrgans de representació de les associacions federades tenen l’obligació de prestar ajuda, en la mesura que siga possible, als membres i socis de qualsevol altra associació federada quan es troben en l’àmbit territorial propi, a fi de complir amb el deure col·laboració genèric i fomentar indirectament la sociabilitat i convivència humana.

La identificació dels membres de les associacions federades s’efectuarà a través d’un carnet expedit per la Federació, que identificarà aquella condició.

ARTICLE 21º.-

La Federació no podrà exigir de les seues societats membre (o associacions federades), col·laboracions que contravinguen els interessos de les mateixes ni podrà fomentar accions que afavorisquen a un grup d’entitats federades en perjudici o en detriment d’unes altres. Si per qualsevol causa fundada aquest perjudici no poguera evitar-se, s’establirà entre totes les associacions interessades un torn rotatiu que ho suporte.

CAPÍTOL  V: ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

SECCIÓ PRIMERA.- DE L’ASSEMBLEA GENERAL

ARTICLE 22º.-

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de la Federació i estarà integrada per totes les societats federades, i els seus acords seran obligatoris per a tots els seus membres.

ARTICLE 23º.-

Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries.

L’ordinària se celebrarà una vegada a l’any durant el primer semestre de cada any.

Les extraordinàries se celebraran quan les circumstàncies ho aconsellen segons el parer del President, de la meitat dels membres de la Junta Directiva o a petició de la meitat més un dels membres federats. En aquests dos últims casos la petició serà dirigida per carta al President de la Federació i est les convocarà dins dels trenta dies següents a la petició. La convocatòria es farà en tots els casos per mitjà dels serveis de la Secretaria de la Federació

ARTICLE 24º.-

La convocatòria de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit expressant el lloc, dia i hora de la reunió així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hauran d’intervenir almenys 20 dies, podent així mateix fer-se constar si procedira la data i hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre l’una i l’altra puga intervenir un termini inferior a una hora.

ARTICLE 25º.-

Les societats membres de la Federació, comunicaran a la Junta Directiva la seua assistència a la sessió de l’Assemblea General, amb una antelació mínima de 10 dies respecte a la data de celebració, fent constar el nom i càrrec de la persona que ostente la delegació i representació de l’associació federada estant autoritzat per ella per a emetre el vot que corresponga a l’entitat federada en els assumptes a tractar en ella. Cada societat federada tindrà un sol vot.

ARTICLE 26º.-

Les Assemblees Ordinàries se celebraran en la ciutat de València, on radica el domicili de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, mentre que per contra, les Assemblees Extraordinàries se celebraran en qualsevol població de la Comunitat Valenciana que designe la Junta Directiva.

ARTICLE 27º.-

La presidència conjunta de l’Assemblea General estarà formada pel President i Vicepresident de la Federació, distribuint-se entre ells les comeses d’aquella presidència de la següent forma:

El President de la Federació, en la seua qualitat de co-president de l’Assemblea, dirigirà els debats, vetlarà pel bon ordre de les sessions i posarà el vistiplau a les actes que s’alcen.

El Vicepresident de la Federació, en la seua qualitat de co-president de l’Assemblea, tindrà com comès la preparació de l’Assemblea, la seua organització i adreça dels actes marginals a la mateixa que tinguessin lloc en aquesta data; cuidarà que tots els actes siguen dignes i memorables; ostentarà la representació de la Federació davant les autoritats locals durant la celebració de l’Assemblea, i cuidarà que tots els membres asambleístas estan atesos i informats degudament durant l’Assemblea. El càrrec de co-president de l’Assemblea que li correspon, podrà ser delegat pel Vicepresident federal en un altre representant de qualsevol societat federada, si bé haurà de constar amb el previ acord del designat, que serà responsable de forma conjunta i directa amb l’associació federada que represente del normal compliment d’aquella copresidencia.

ARTICLE 28º.-

El “quòrum” exigit per a la vàlida constitució de les Assemblees Generals, tant ordinàries com a extraordinàries, serà de la majoria – o meitat més una- de les associacions federades, en primera convocatòria, mentre que en segona convocatòria es declararan vàlidament constituïdes qualssevol que siga el nombre de les associacions concurrents.

A l’inici de l’Assemblea, i abans de procedir a examinar el primer punt de l’Ordre del Dia, el Secretari de la Federació, que ostentarà al seu torn el càrrec de Secretari de l’Assemblea, donarà lectura a les associacions membre que assisteixen, comprovarà el “quòrum”, i anunciarà els candidats i els seus proponents per a ocupar els càrrecs directius que es renoven.

ARTICLE 29º.-

Els acords de les Assemblees Generals s’adoptaran per majoria simple de vots quan els vots afirmatius superen els negatius, excepte quan l’acord verse sobre les següents matèries: disposició o alienació de béns immobles, declaració d’utilitat pública a favor de la Federació i modificació d’Estatuts, en aquest cas requerirà el vot favorable de les dues terceres parts d’entitats federades.

Per a l’adopció de l’acord de dissolució de la Federació s’exigirà el vot favorable de cinc sisenes parts de les associacions que la integren, sense perjudici de l’establit en el respectiu Capítol dels presents Estatuts referits a la “Dissolució de la Federació”.

ARTICLE 30º.-

Són facultats de l’Assemblea General les relatives a:

L’aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.
L’examen i aprovació dels comptes anuals.

Censura o aprovació de les propostes de la Junta Directiva amb vista a les activitats de la Federació.

Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

Nomenament dels membres de la Junta Directiva.

Modificació dels Estatuts.

Dissolució de la Federació.

Aprovació del bareme classificador de les entitats federades.

Acceptació de les baixes d’entitats federades, així com imposició de sancions greus que si escau procedisquen.

Coneixement i resolució dels recursos que s’interposen contra decisions de la Junta Directiva.

Decisió d’integrar-se la Federació en altres entitats.

Qualsevol altra matèria que no estiga reservada a la competència de la Junta Directiva.

SECCIÓ SEGONA.- DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICLE 31º.-

La Junta Directiva és l’òrgan de representació, gestió i administració de la Federació, sent l’encarregada de vetlar pels seus interessos i finalitats durant tot l’exercici social, fent complir els Estatuts i executant els acords de l’Assemblea General.

Les seues facultats s’estendran amb caràcter general a tots els actes propis de les finalitats de la Federació, sempre que no requerisquen, segons normes estatutàries l’autorització expressa de l’Assemblea General.

Són facultats de la Junta Directiva:

Dirigir les activitats federals establides en l’article 6º dels presents Estatuts i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació subscrivint en la seua representació els oportuns contractes o realitzant els corresponents actes.

Executar els acords de l’Assemblea General.

Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els Balanços i Comptes anuals.

Resoldre sobre l’admissió de nous membres o associacions federades.

Nomenament de delegats per a alguna activitat concreta de la Federació.

Qualsevol altra facultat que no siga de l’exclusiva competència de l’Assemblea General.

ARTICLE 32º.-

Compondran la Junta Directiva els següents càrrecs: un President, Vicepresident, Secretari, Tresorer-comptador i vuit Vocals, (un per cadascuna de les províncies integrants de la Comunitat Valenciana,- Alacant, Castelló i València-, un per cadascun dels col·lectius culturals i artístics integrants de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, – grups de dansa, cors i cors populars, rondalles i orquestres prem i pua, cant d’estil i dolçaines i tabalets-. Així mateix formaran part de la Junta Directiva amb veu però sense vot els assessors tècnics que estime convenient designar els seus components.

Dits integrants, excepte els assessors tècnics que compten amb veu però no vot, seran nomenats per l’Assemblea General, prèvia elaboració i presentació de candidatures proposades per les entitats federades i proclamades per la Junta Directiva.

Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran gratuïts, no imputandose com a retribució en cap cas, aquelles quantitats reportades i satisfetes en concepte de despeses de representació que s’abonen en benefici general de la Federació i les seues entitats federades.

ARTICLE 33º.-

Els càrrecs de la Junta Directiva es renovaran amb subjecció als següents períodes: s’efectuaran renovacions parcials de la Junta Directiva per meitats, estant la primera meitat integrada per President, Secretari, el Vocal corresponent a la província d’Alacant, Vocal de Castelló, Vocal de Grups de Danses, Vocal de Grups de Rondalles i orquestres de pols i pua; i la segona meitat pel Vicepresident, Tresorer-comptador, Vocal de València, Vocal de Cors i Cors Populars, Vocal de Cant d’Estil i Vocal de Dolçaines i Tabalet.

Tots ells són triats per període de 4 anys, si ben excepcionalment en la primera elecció que es duga a terme amb aquesta fórmula, aquesta s’efectuarà per dos anys al segon grup o meitat dels components de la Junta Directiva perquè així puga renovar-se parcialment la Junta Directiva amb tota normalitat.

Els membres de la Junta Directiva que hagueren esgotat el termini per al qual van ser triats, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es produïsca l’acceptació de qui li substituïsca el càrrec.

Per a poder exercir els càrrecs de la Junta Directiva es requerirà complir algun dels següents requisits:

1º. Ser component o associat d’una entitat federada.
2º. No haver sigut expulsat de cap entitat federada.
3º. Ostentar o haver ostentat càrrec directiu de qualsevol entitat federada.
4º. Ser-li reconegut un marcat vincle amb la música o dansa tradicional i amb les finalitats genèriques de la Federació.

ARTICLE 34º.-

La Junta Directiva es reunirà quantes vegades siga convocada pel President, i almenys una vegada al mes, havent de constar de forma indubtable la seua convocatòria.

Quedarà vàlidament constituïda quan assistisca la meitat més un dels seus membres, i perquè els seus acords siguen vàlids hauran de ser adoptats per majoria de vots, i en cas d’empat decidirà el President tenint el seu vot el caràcter de vot de qualitat.

ARTICLE 35º.-

El President de la Federació ostentarà les següents atribucions:

Representar a la Federació davant tota classe d’organismes, públics o privats, i en qualssevol actes;
Convocar, presidir i alçar les sessions que celebre l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions de l’una i l’altra;
Ordenar pagaments i autoritzar amb la seua signatura els documents, actes i correspondència;
Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de la Federació aconselle o en el desenvolupament de les seues activitats resulte necessària o convenient, sense perjudici d’adonar posteriorment a la Junta Directiva;
Podrà proposar a l’Assemblea General la substitució d’algun membre de la Junta Directiva per un altre associat de la mateixa entitat, si aquell no complira adequadament amb les seues comeses;
Podrà proposar a la Junta Directiva per a la seua ratificació, el nomenament d’un assessor per cadascun dels col·lectius de la Federació siguen o no membres federats;

El Vicepresident substituirà al President en absència d’aquest, motivada per malaltia, o qualsevol una altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell ostentant la co-presidència de l’Assemblea General.

El Secretari tindrà a càrrec l’adreça dels treballs purament administratius de la Federació, expedirà certificacions, portarà els llibres registre de les societats federades o integrades en la Federació, i un fitxer de les mateixes, en el qual es faran constar els esments legals; custodiarà la documentació de la Federació, fent que es cursen comunicacions de designació de càrrecs i altres acords federals inscribibles als Registres corresponents, així com la presentació dels comptes anuals i el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguen.

El Tresorer-comptador recaptarà els fons pertanyents a la Federació i donarà compliment a les ordres de pagament expedides per la Presidència.

Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i així com les que nasquen de les delegacions o de comissions de treball que la pròpia Junta els encomane, segons decisió de la seua Presidència en atenció a la seua idoneïtat i temps disponible, qui podrà designar aquests càrrecs case de no triar-los l’Assemblea General.

En determinades circumstàncies, el President de la Federació podrà recaptar dels directius de les associacions federades col·laboracions per a treballs d’administració o representació, havent de ser atesa degudament aquesta sol·licitud de col·laboració.

Les vacants que puguen produir-se durant el mandat de qualssevol membres de la Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre la resta dels seus components fins a l’elecció definitiva per l’Assemblea General.

CAPÍTOL VI: DELS RECURSOS ECONÒMICS

ARTICLE 36º.-

Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i activitats de la Federació vindran a estar integrats per:

Les quotes d’entrada i quotes anuals de les societats federades o quotes extraordinàries, la quantia de les quals establirà l’Assemblea General, d’acord amb les necessitats federals i les possibilitats dels seus membres. Aquestes seran anualment revisades.

Donatius d’entitats protectores; subvencions i ajudes estatals, autonòmiques, provincials o municipals; llegats o herències que poguera rebre dels integrants de les associacions federades o de tercers.

Qualsevol altre recurs lícit o ingressos que per altres sistemes es creuen, si ben els beneficis obtinguts per la Federació, derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, hauran de destinar-se exclusivament al compliment de les seues finalitats sense que càpia en cap cas repartisc entre els Federats ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

El patrimoni inicial d’aquesta Federació és de zero euros.

ARTICLE 37º.-

L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de Desembre. El pressupost s’elaborarà per a aquest exercici, tenint en compte en la seua elaboració les necessitats de la Federació, havent de ser aprovat per l’Assemblea General Ordinària.

CAPÍTOL VII: DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA FEDERACIÓ

ARTICLE 38º.-

La Federació no podrà dissoldre’s mentre desitgen pertànyer a ella tres o més societats federades, i en defecte d’açò per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil i per sentència judicial ferma.

ARTICLE 39º.-

En cas de dissolució, el patrimoni de la Federació restant després de la seua liquidació es destinarà a les societats benèfiques de la Comunitat Valenciana que realitzen funcions assistencials i promoció de l’educació, segons distribució que es farà constar en l’acord de dissolució.

ARTICLE 40º.-

La dissolució de la Federació obrirà la fase de liquidació de la mateixa, conservant fins a la fi d’aquest procés liquidatorio la seua personalitat jurídica.

Els membres de la Junta Directiva en el moment d’acordar la dissolució seran els qui ostenten el càrrec de liquidadors de la Federació llevat que l’Assemblea General en adoptar l’acord de dissolució designe a altres persones per a dur a terme la liquidació.

Correspondrà als liquidadors les funcions de:

Vetlar per la integritat del patrimoni de la Federació.

Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la liquidació.

Cobrar els crèdits de la Federació.

Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.

Aplicar els béns sobrants a les finalitats previstes en els Estatuts.

Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre corresponent.

En el cas d’insolvència de l’associació, la Junta Directiva o si escau els liquidadors, han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant l’òrgan judicial competent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1ª.- La Junta Directiva podrà elaborar un reglament l’aprovació del qual sotmetrà a l’Assemblea General, com a desenvolupament complementari dels presents Estatuts.

2ª.- La Federació procurarà que cada any coincidint si pot ser amb la celebració de l’Assemblea General Ordinària i en el mateix lloc s’organitze i desenvolupe un congrés o festival patrocinat per la Federació i organitzat per l’entitat federada organitzadora de l’Assemblea General, i a tal fi es dictarà un reglament que regule aquesta organització i els seus aspectes econòmics.

3ª.- Si bé la constitució de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana permet integrar a grups o entitats que es reconeguen en les seues conviccions perseguint activament els ideals de defensa i difusió de la cultura tradicional dels habitants d’Alacant, Castelló i València expressada en les diverses variants integrants del folklore de la Comunitat Valenciana, complint tasques útils per a açò, es ve a declarar que la Federació no tindrà significació política alguna.

4ª.- En tot quant no estiga previst en els presents Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2.002, de 22 de Març, reguladora del Dret d’Associació, i les disposicions complementàries.

DILEGENCIA: Els Estatuts de l’Associació denominada “FEDERACIÓ DE FOLKLORE DE LA COMUNITAT AUTONOMA VALENCIANA”, de València, inscrita amb el número 69 de la Secció Segona del Registre Autonòmic d’Associacions, unitat territorial de València, han anat visats en virtut de la seua adaptació a la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, per Resolució del dia 27 de Novembre de 2006.