III CONCURS COMPOSICIÓ PER A COLLES DE DOLÇAINA VALENCIANA I PERCUSSIÓ: MODALITAT CONCERT I MODALITAT CARRER

III CONCURS COMPOSICIÓ PER A COLLES DE DOLÇAINA VALENCIANA I PERCUSSIÓ: MODALITAT CONCERT I MODALITAT CARRER

 1. La composició haurà de ser original i inèdita, i serà per a colla de Dolçaina Valenciana i percussió. No podrà variar-se el títol o afegir dedicatòries en l’edició que poguera publicar la Federació en col·laboració o no d’altres institucions.
 2. Les obres serán d’estil lliure, però amb les següents característiques:

– En la modalitat de CARRER: l’obra estarà delimitada com a màxim a TRES veus de dolçaina valenciana (en Sol) i per a la seua interpretació un màxim de 5 percussionistes.
– En la modalitat de CONCERT: No s’aplicaran les acotacions anteriors. Es tindrà en compte la realitat de les formacions actuals de “Colles”.

 1. Es permetrà la utilització, en les dues modalitats, de DOS instruments de so greu dins del conjunt i será decisió del jurat la seua valoració posterior.
 2. Els treballs es presentaran amb títol, en PDF i s’adjuntarà:

– Una partitura general (Score) amb totes les veus i parts editades i maquetades correctament ,en vertical, així com les “particel·les” mancant incorporar nom de l’autor en cas de ser guanyador/a.

– Partitures individuals de cada veu i/o part, en vertical, que incorpora la partitura general (Score) per a una posible edició si l’obra resulta guanyadora.

Les partitures han de presentar-se de manera anònima, no pot constar el nom de autor/a o autors/es en elles.

S’haurà de presentar un arxiu d’àudio en format MP3 o WAV. Es requereix la presentació en format Finale (preferentment), Sibelius o Musescore per a facilitar la seua edició posterior.

 1. A més de la documentació anterior, i en l’exterior d’un sobre tancat, s’indicarà el títol de l’obra. Dins d’aquest sobre caldrà incloure la información necessària de contacte de l’autor/a o autors/es: nom(s), cognom(s), adreça, telèfon de contacte, correu electrònic i un breu currículum.
 2. La dotació dels premis serà la següent:

Modalitat de Concert:

 

1r Premi 2000€

2n Premi 1000€

3r Premi 500€

Modalitat de Carrer:

1r Premi 1000€

2n Premi 500€

3r Premi 250€

 1. El jurat estarà format per professionals de reconegut prestigi i competència. Les seues decisions serán inapel·lables.
 2. El jurat podrà dividir o declarar desert sels premis, així com concedir els esments d’honor que considere oportunes, sense dotació econòmica.
 3. Les composición podran enviar-se fins a les 23.59 hores del dia 11 de juliol de 2022 a l’adreça postal següent:

Plaça Dramaturg Fausto Hernández Casajuana, núm. 4. baix esq. València 46003.

En el sobre caldrà indicar:

III PREMI DE COMPOSICIÓ PER A COLLAS DE DOLÇAINAS I PERCUSSIÓ: especificant CONCERT O CARRER.

 1. Les obres presentades i no premiades podran ser retirades en la seu de la Federació o enviades a l’adreça de contacte indicada per l’autor/a, prèvia sol·licitud a la Federació, en el termini de 15 dies posteriors a la publicació en la pàgina web de la FEDERACIÓ DE FOLKLORE DE LA C. VALENCIANA, de la resolució del jurat.

En cas de no sol·licitar la devolució en aqueixos 15 dies, serán destruïdes.

 1. La Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, com a entitat organitzadora, i a fi de difondre els premis, es reserva i adquireix el dret d’edició, enregistrament i publicació de les obres premiades, sense perjudici del fet que els autors puguen fer altres edicions amb l’únic requisit que facen constar el premi o esment obtingut i l’entitat convocant del premi.
 2. L’acte de lliurament dels premis s’anunciarà oportunament.
 3. La participació en aquest premi implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases presents.
 • Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 963924938 o al 680966968, o bé enviar un correu electrònic a info@folklorecv.com

ÚLTIMAS PUBLICACIONES