II CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA PER A BALL D’ARREL TRADICIONLA VALENCIÀ

II CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA PER A BALL D’ARREL TRADICIONLA VALENCIÀ

BASES:
II CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA PER A BALL D’ARREL TRADICIONAL VALENCIÀ

1. La composició haurà de ser original i inèdita, i serà per a rondalla tradicional valenciana. No podrà variar-se el títol o afegir dedicatòries en l’edició que poguera publicar la Federació en
col·laboració o no d’altres institucions.

2. La formació mínima per a la qual han de fer-se les composicions serà:
Una veu de bandurria, una veu de llaüt i acompanyament de guitarra. Es podrà canviar qualsevol dels elements melòdics citats per altres afins (mandolina, full volant, citra, llaudí, arxillaüt…) i també es podrà afegir fins a dues veus més per als mateixos instruments o afegir guitarró valencià (no confondre amb el guitarró mexicà, diferent quant a mesures i funció) per a l’acompanyament.

Es permetrà la utilització d’una veu de dolçaina valenciana (en Sol) i/o tabal dins del conjunt. Serà decisió del jurat la seua valoració posterior.

3. Les composicions podran tindre dues veus addicionals que poden ser: dues veus cantades, una cantada(que podrà ser interpretada per una veu aguda i una altra greu conjuntament) i una
instrumental, o dos instrumentals. En el cas d’instrumental, els instruments seran (violí, clarinet, flauta….. ) i si és de veu podran utilitzar estrofes tradicionals o de nova creació, però hauran
d’ajustar-se a la mètrica estròfica de l’estil en qüestió i es valorarà especialment les lletres de nova creació.

4. Les obres podran presentar-se en qualsevol dels diversos gèneres que formen part del repertori habitual de les rondalles tradicionals valencianes de ball, com per exemple fandangos del Sud
(“Balls per la de l’Ú” , fandangos, malaguenyes, granaïnes…), seguidilles, boleros, jotes, fandangos de cobla partida, valencianes de L’O i Dues, balls enllaçats (seguidilla, jota i fandango o qualsevol
altra combinació d’aquests estils)…

5. És important que les composicions s’ajusten a la forma habitual dels gèneres tradicionals valencians, ja que s’han de poder ballar segons la manera pròpia de cada tipus d’estil.

6. Els treballs es presentaran amb títol, en PDF adjuntaren:

– Una partitura general (Score) amb totes les veus i parts editades i maquetades correctament , en vertical, així com les “particel·les” , mancant incorporar nom de l’autor/a en cas de ser
guanyador/a.
– Partitures individuals de cada veu i/o part , en vertical, que incorpora la partitura general (Score) per a una possible edició si l’obra resulta guanyadora.

Les partitures han de presentar-se de manera anònima, no pot constar el nom de l’autor o autors en elles.

Es deurà presentar un arxiu d’àudio en format MP3 o WAV. Es requereix la presentació en format Finale (preferentment), Sibelius o Musescore per a facilitar la seua edició posterior.

7. A més de la documentació anterior, i en l’exterior d’un sobre tancat, s’indicarà el títol de l’obra.

Dins d’aquest sobre caldrà incloure la informació necessària de contacte de l’autor/a o autors/as:
nom(s), cognom(s), adreça, telèfon de contacte, correu electrònic i un breu currículum.

8. La dotació dels premis serà la següent:
1r Premi 1000 €
2n Premi 500€
3r Premi 250€
9. El jurat estarà format per professionals de reconegut prestigi i competència. Les seues decisions seran inapel·lables.

10. El jurat podrà dividir o declarar deserts els premis, així com concedir els esments d’honor que considere oportunes, sense dotació econòmica.

11. Les composicions podran enviar-se fins a les 23.59 hores del dia 20 de setembre de 2021 a l’adreça postal següent:

Plaza Dramaturg Fausto Hernández Casajuana, núm. 4 Baix Esq.. València 46003.
En el sobre caldrà indicar:
II CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA PER A BALL D’ARREL TRADICIONAL
VALENCIÀ.

12. Els treballs presentats i no premiats podran ser retirats en la seu de la Federació o enviats a l’adreça de contacte indicada per l’autor, a requeriment d’aquest, en el termini de 15 dies posteriors
a la publicació en la pàgina web de la FEDERACIÓ DE FOLKLORE DE LA C. VALENCIANA, de la resolució del jurat.
En cas de no sol·licitar la devolució en aqueixos 15 dies, seran destruïdes.

13. La Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, com a entitat organitzadora, i a fi de difondre els premis, es reserva i adquireix el dret d’edició, enregistrament i publicació de les obres
premiades, sense perjudici del fet que els autors puguen fer altres edicions amb l’únic requisit que facen constar el premi o esment obtingut i l’entitat convocant del premi.

14. L’acte de lliurament dels premis s’anunciarà oportunament.

15. La participació en aquest premi implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases presents.
• Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 963924938 o al 680966968, o bé enviar un correu electrònic a info@folklorecv.com

ÚLTIMAS PUBLICACIONES