II CONCURS COMPOSICIÓ PER A COLLES DE DOLÇAINA VALENCIANA I PERCUSSIÓ : MODALITAT CONCERT I CARRER

II CONCURS COMPOSICIÓ PER A COLLES DE DOLÇAINA VALENCIANA I PERCUSSIÓ : MODALITAT CONCERT I CARRER

BASES

II CONCURS COMPOSICIÓ PER A COLLES DE DOLÇAINA VALENCIANA I PERCUSSIÓ:
MODALITAT CONCERT I MODALITAT CARRER FFCV València 2021

1. La composició haurà de ser original i inèdita, i serà per a colla de Dolçaina Valenciana i percussió. No podrà variar-se el títol o afegir dedicatòries en l’edició que poguera publicar la Federació en col·laboració o no d’altres institucions.

2. Les obres seran d’estil lliure, però amb les següents característiques:

– En la modalitat de CARRER: l’obra estarà delimitada com a màxim a TRES veus de dolçaina valenciana (en Sol) i amb un màxim 5 percussionistes.
– En la modalitat de CONCERT: No s’aplicaran les acotacions anteriors. Es tindrà en compte la realitat de les formacions actuals de “Colles”.

3. Es permetrà la utilització, en les dues modalitats, de DOS instruments de so greu dins del conjunt i serà decisió del jurat la seua valoració posterior.

4. Els treballs es presentaran amb títol, en PDF i s’adjuntarà:

– Una partitura general (Score) amb totes les veus i parts editades i maquetades correctament , en vertical, així com les “particel·les” mancant incorporar nom de l’autor en cas de ser guanyador/a.

– Partitures individuals de cada veu i/o part , en vertical, que incorpora la partitura general (Score) per a una possible edició si l’obra resulta guanyadora.

Les partitures han de presentar-se de manera anònima, no pot constar el nom de l’autor o autors en elles.

S’haurà de presentar un arxiu d’àudio en format MP3 o WAV. Es requereix la presentació en format Finale (preferentment), Sibelius o Musescore per a facilitar la seua edició posterior.

5. A més de la documentació anterior, i en l’exterior d’un sobre tancat, s’indicarà el títol de l’obra. Dins d’aquest sobre caldrà incloure la informació necessària de contacte de l’autor/a o autors/as: nom(s), cognom(s), adreça, telèfon de contacte, correu electrònic i un breu currículum.

6. La dotació dels premis serà la següent:
Modalitat de Concert:

1r Premi 2000€
2n Premi 1000€
3r Premi 500€

Modalitat de Carrer:

1r Premi 1000€
2n Premi 500€
3r Premi 250€

7. El jurat estarà format per professionals de reconegut prestigi i competència. Les seues decisions seran inapel·lables.

8. El jurat podrà dividir o declarar deserts els premis, així com concedir els esments d’honor que considere oportunes, sense dotació econòmica.

9. Les composicions podran enviar-se fins a les 23.59 hores del dia 20 de setembre de 2021 a l’adreça postal següent:
Plaza Dramaturg Fausto Hernández Casajuana, núm. 4. baix esq. València
46003.
En el sobre caldrà indicar:
II PREMI DE COMPOSICIÓ PER A COLLAS DE DOLÇAINAS I PERCUSSIÓ:
especificant CONCERT O CARRER.

10. Els treballs presentats i no premiats podran ser retirats en la seu de la Federació o enviats a l’adreça de contacte indicada per l’autor, a requeriment d’aquest, en el termini de 15 dies posteriors a la publicació en la pàgina web de la FEDERACIÓ DE FOLKLORE DE LA C. VALENCIANA, de la resolució del jurat.
En cas de no sol·licitar la devolució en aqueixos 15 dies, seran destruïdes.

11. La Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, com a entitat organitzadora, i a fi de difondre els premis, es reserva i adquireix el dret d’edició, enregistrament i publicació de les obres premiades, sense perjudici del fet que els autors puguen fer altres edicions amb l’únic requisit que facen constar el premi o esment obtingut i l’entitat convocant del premi.

12. L’acte de lliurament dels premis s’anunciarà oportunament.

13. La participació en aquest premi implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases presents.

• Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 963924938 o al 680966968, o bé enviar un correu electrònic a info@folklorecv.com

ÚLTIMAS PUBLICACIONES