BASES, I CONCURS COMPOSICIÓ PER A COLLA DE DOLÇAINES I PERCUSSIÓ: MODALITAT CONCERT I MODALITAT CARRER

BASES, I CONCURS COMPOSICIÓ PER A COLLA DE DOLÇAINES I PERCUSSIÓ: MODALITAT CONCERT I MODALITAT CARRER

 

BASES, I CONCURS COMPOSICIÓ PER A COLLA DE

DOLÇAINES I PERCUSSIÓ:

MODALITAT CONCERT I MODALITAT CARRER

FFCV València 2020

 

 1. La composició haurà de ser original i inèdita, i serà per a colla de dolçaines i percussió.
 2. Es permetrà la utilització d’un instrument de so greu dins del conjunt i será decisió del jurat la seua valoració posterior.
 3. Les obres seran d’estil lliure.
 4. Caldrà presentar els treballs amb títol, en PDF i arxiu d’àudio en format MP3 o WAV. A  més  a  més,  es  requereix  la  presentació  en  format  Finale (preferentment), Sibelius o Musescore per a facilitar la seua edició posterior.
 5. A part, i a l’exterior d’un sobre tancat, s’indicarà el títol de l’obra. Dins d’aquest sobre caldrà incloure la informació necessària de contacte de l’autor/a o autors/es: nom(s), cognom(s), adreça, telèfon de contacte, correu electrònic i un breu currículum.
 6. La dotació dels premis serà la següent:

 

Modalitat de Concert: 1r Premi 2000€

2n Premi 1000€

3r Premi  500€

Modalitat de Carrer:    1r Premi 1000€

2n Premi 500€

3r Premi 250€

 

 1. El jurat estarà format per professionals de reconegut prestigi i competència. Les seues decisions seran inapel·lables.

 

 1. El jurat podrà dividir o declarar deserts els premis, així com concedir les mencions d’honor que considere oportunes, sense dotació econòmica.

 

 1. Les composicions podran enviar-se fins a les 23:59 hores del dia 31 d’octubre de 2020 a l’adreça postal següent:

Plaza Dramaturgo Fausto Hernández Casajuana, nº 4. Baix esq. València 46003.

En el sobre caldrà indicar:

I  PREMI  DE  COMPOSICIÓ  PER  A  COLLA  DE  DOLÇAINES  I  PERCUSSIÓ: especificant  CONCERT O CARRER.

 

 1. Els treballs presentats i no premiats podran ser retirats en la seu de la Federació o enviats, a requeriment dels autors, en el termini de 15 dies posteriors a la notificació de la resolució del jurat. Quedaran en poder de l’entitat convocant del premi, que els utilitzarà per als fins de promoció i divulgació que  estime  oportuns,  amb  el  consentiment  per  escrit  dels autors/es.

 

 1. La Federació  de  Folklore  de  la  Comunitat  Valenciana,  com  a  entitat organitzadora, i a fi de difondre els premis, es reserva i adquireix el dret d’edició, gravació i publicació de les obres premiades, sense perjudici del fet que els autors puguen fer altres edicions amb l’únic requisit que hi facen constar el premi o menció obtinguda i l’entitat convocant del premi.

 

 1. L’acte de lliurament dels premis s’anunciarà oportunament.

 

 1. La participació en aquest premi implica l’acceptació de totes i cadascuna de

les bases presents.

 

 • Per a qualsevol dubte podeu telefonar al 963924938 o al 680966968, o bé enviar un correu electrònic a info@folklorecv.com

 

ÚLTIMAS PUBLICACIONES